REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.almavitae.pl

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży Ebooków w formie plików cyfrowych przez Ewę Cholewińską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Alma Vitae Ewa Cholewińska z siedzibą w Niepołomicach (zwaną dalej Sprzedawcą), za pośrednictwem sklepu internetowego www.almavitae.pl/Sklep (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

§1. Postanowienia ogólne

 1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu znajdują zastosowanie do sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Ebooków w formie plików cyfrowych w formacie PDF.
 3. Warunkiem zakupu Ebooka nie jest rejestracja Klienta i założenie Konta w Sklepie Internetowym.
 4. Klient może złożyć nieograniczoną ilość Zamówień na poszczególne Ebooki.
 5. Sprzedawca informuje, że w odniesieniu do Ebooków dostępnych w Sklepie Internetowym Sprzedawca może stosować techniczne środki ochrony, które zabezpieczają przed korzystaniem z Ebooka niezgodnie z warunkami zezwolenia lub z naruszeniem prawa. W przypadku zastosowania takowych środków ochrony, stosowne informacje zamieszczane są na stronach produktowych Ebooków.
 6. W przypadku zastosowania do ochrony Ebooków technologii AADRM (Adobe Adept Digital Right Management), Sprzedawca zamieści na stronie produktowej informację wskazującą zakres zezwoleń udzielanych przy zakupie danego Ebooka, w tym w szczególności:
  1. liczbę urządzeń, na których Ebook może zostać otwarty;
  2. możliwość drukowania i zwielokrotniania Ebooka w innej formie.
 7. W przypadku zastosowania do ochrony Ebooków technologii watermark, Sprzedawca oznaczy każdy sprzedawany Ebook indywidualnym identyfikatorem, umożliwiającym zidentyfikowanie określonej kopii i przypisanie jej do danego Klienta.
 8. Ebooki chronione AADRM mogą być odczytane za pomocą oprogramowania Adobe Digital Editions (ADE) oraz za pomocą urządzeń zgodnych z Adobe Digital Editions (ADE). Ebooki chronione watermark mogą być odczytane za pomocą programów i urządzeń umożliwiających wyświetlenie plików w formacie PDF.
 9. Z uwagi na fakt, iż Ebooki stanowią produkty niezapisane na nośniku materialnym, a ich sprzedaż odbywa się poprzez udostępnienie Klientowi jego zdigitalizowanej kopii, sprzedaż Ebooka może zostać dokonana wyłącznie po wykonaniu płatności za dany Ebook z góry.

§2. Składanie i realizacja zamówienia

 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia na Ebook za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy:
  1. wybrać Ebook, a następnie umieścić go w Koszyku (poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”, a następnie „Przejdź do płatności”);
  2. podać dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail oraz ewentualnie dane do faktury);
  3. wyrazić zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość (w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy);
  4. wybrać formę płatności;
  5. przeczytać i zaakceptować regulamin sklepu, zaznaczając okienko „Przeczytałem/am i akceptuję regulamin”
  6. kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”.
 3. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Ebooków będących przedmiotem zamówienia.
 4. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
 5. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura. Podczas składania zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany w Zamówieniu.
 6. Jeżeli Klient za pośrednictwem Sklepu Internetowego składa Zamówienie jednocześnie na Ebooka/-i i produkt/-y innego rodzaju, Zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu zapłaty za wszystkie zamówione produkty. W takim przypadku Klient nie ma możliwości wybrania sposobu zapłaty „za pobraniem”.
 7. W przypadku płatności za pomocą Blik lub kartą płatniczą / kredytową Zamówienie zawierające Ebooki zostaje przekazane do realizacji automatycznie w momencie otrzymania przez Sprzedawcę od podmiotu realizującego płatność potwierdzenia pozytywnej informacji o dokonaniu pełnej płatności. W przypadku zapłaty przelewem bankowym bezpośrednio na rachunek Sprzedawcy, zamówienie realizowane jest w terminie 5 dniu po zaksięgowaniu dokonanej zapłaty.
 8. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta. W przypadku dokonania przez Klienta uprzedniej płatności za takie zamówienie, Sprzedawca dokona zwrotu wpłaconych środków zgodnie §5 Regulaminu Sklepu Internetowego.

§3. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z treścią art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000827) w przypadku zawarcia przez Sprzedawcę i Klienta będącego Konsumentem umowy zawartej na odległość o dostarczenie Ebooka, który nie jest zapisany na nośniku materialnym, prawo do odstąpienia w terminie 14 dni od umowy zawartej na odległość nie przysługuje, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument, w znaczeniu przyjętym na potrzeby niniejszego Regulaminu.

§4. Zasady korzystania z Ebooków

 1. Sprzedawca prześle Klientowi na wskazany w Zamówieniu adres poczty elektronicznej indywidualny adres strony internetowej, z której Klient będzie miał możliwość pobrania egzemplarza zamówionego Ebooka.
 2. Pobranie Ebooka przez Klienta winno nastąpić w terminie 7 dni od chwili otrzymania wiadomości elektronicznej ze wskazanym adresem do pobrania. Po tym czasie przesłany adres strony internetowej przestaje być aktywny i Klient bezpowrotnie traci możliwość pobrania Ebooka.
 3. W celu pobrania Ebooka należy kliknąć na znajdujący w otrzymanej wiadomości elektronicznej adres strony internetowej. Po kliknięciu zostanie udostępniony do pobrania plik w formacie PDF.
 4. W przypadku Ebooka składającego się z więcej niż jednego pliku, Klient otrzyma wiadomości elektroniczne z adresami stron internetowych dla każdego z zamówionych Ebooków.
 5. Do pobrania pliku chronionego AADRM niezbędne jest zainstalowanie oprogramowania Adobe Digital Editions.
 6. Zaleca się niezwłoczne zapisywanie Ebooków na nośniku pamięci przez Klienta po dokonaniu zakupu. Sprzedawca nie świadczy usługi przechowywania zakupionych Ebooków, a Klient ponosi ryzyko niezapisania Ebooków na odrębnym nośniku pamięci w czasie 7 dni od chwili otrzymania wiadomości elektronicznej z adresem do pobrania Ebooków.
 7. Klient ma prawo korzystać z Ebooków wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Klient w szczególności nie jest uprawniony do:
  1. rozpowszechniania Ebooków lub ich opracowań w całości lub we fragmentach, zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie rozpowszechnianie;
  2. zwielokrotniania Ebooków w innym celu, niż dla potrzeb własnego użytku osobistego lub zgodnego z prawem korzystania z Ebooka, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie zwielokrotnianie.
 9. Udostępnianie Ebooków przez Klienta osobom trzecim w jakiejkolwiek formie – zdigitalizowanej, czy papierowej – poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa jest niedozwolone, a wszelkie przypadki udostępnienia Ebooków bez wyraźnej zgody Sprzedawcy będą zgłaszane stosownym organom.

§5. Reklamacje

 1. Klient może zgłosić do Sprzedawcy reklamację w szczególności w przypadku, gdy:
  1. zakupiony Ebook jest uszkodzony lub nie uruchamia się w programie przeznaczonym do odczytywania plików w formacie PDF;
  2. w ciągu 7 dni od zaksięgowania zapłaty za Ebook, nie zostanie mu udostępniona możliwość jego pobrania.
 2. Sprzedawca w terminie 14 dni ustosunkuje się do reklamacji i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.

§6. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie internetowej Sklepu https://almavitae.pl/regulamin/ .
 2. Zakazuje się wszystkim osobom, w tym Klientom, zamieszczania na stronie Sklepu treści bezprawnych.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu było lub miało się stać nieważne lub bezskuteczne, ważność całego Regulaminu w pozostałej części zostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Regulaminie.

Regulamin sklepu ustanowiony na dzień 21.02.2023